wtorek, 16 kwietnia 2013

Powodzie na Wieprzu.

 Doliny rzeczne zawsze były atrakcyjnym miejscem  gospodarowania człowieka.  By zabezpieczyć się przed powodzią i podtopieniami
już w średniowieczu ludzie  budowali nasypy.
Wraz z rozwojem techniki zaczęto przekształcać naturalne  koryta rzek w kanały, budować systemy wałów przeciwpowodziowych zapobiegające wylewom rzek.  Dzięki tym zabiegom zaczęto coraz bardziej wkraczać z zabudową na tereny zalewowe.
 Zjawiska powodziowe to elementy natury istniejące od zarania dziejów.

 Kluczowym elementem systemu ochrony przeciwpowodziowej mającym na celu ochronę i życie ludzkie są obiekty hydrotechniczne.
Jednak i one nie dają całkowitego poczucia  bezpieczeństwa dla zabudowy na terenach zalewowych. Dolina Wieprza  na większym odcinku swego  biegu zachowała swój naturalny charakter.
Zabiegi hydrotechniczne przeprowadzone w niektórych odcinkach Wieprza mają na celu zabudowę kolejnych terenów zalewowych.  Koryto rzeki w Krasnymstawie i okolicy wyprostowano i pogłębiono. Powyżej miasta został wzniesiony wał przeciwpowodziowy, mający na celu ochronę łąk i użytków rolnych.
 Woda nie mając możliwości rozlewu na terenach dawnych naturalnych rozlewisk wprowadzana jest na teren miasta i tam każde większe wezbranie powoduje zalanie posesji  budowanych wzdłuż doliny rzeki na terenach zalewowych. Na wiosnę i w czasie obfitych deszczów miasto ciągle jest zagrożone podtopieniami.
Wątpliwe efekty przyniosło odcinkowe usuwanie drzew i krzewów rosnących na brzegu rzeki. Takie działania powoduję erozję gleby oraz potęgują niebezpieczeństwo powodzi w dole rzeki.
 Największa inwestycja na Wieprzu jaką jest zaporowy zbiornik retencyjny w Nieliszu ze względu na dużą odległość od Krasnegostawu stanowi minimalny wpływ na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w tym mieście. Również inna inwestycja hydrotechniczna jaką jest kanał Wieprz - Krzna   stanowi bardzo małą ochronę terenów położonych poniżej budowli.
Pomimo , że inwestycje hydrotechniczne nie  zapewniają ochrony przeciwpowodziowej mieszkańcom doiny Wieprza nadal planuje się kolejne inwestycje regulujące  koryto rzeki, budowę zbiorników wodnych, wałów p. powodziowych, murów oporowych i usuwanie zadrzewień nadrzecznych. Ich realizacja wymaga dużych nakładów pieniężnych  i niesie spustoszenie w środowisku przyrodniczym.


Kraje bogate takie jak USA , Francja i Niemcy po katastrofalnych powodziach zmieniły optykę patrzenia na ochronę przeciwpowodziową . Uznano, że jedynym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia jest  "odsunięcie ludzi od dolin rzecznych" i " zapewnienie rzekom przestrzeni", oraz planowanie przestrzenne polegające na bezwzględnym zakazie zabudowy terenów narażonych na niebezpieczństwo powodzi.
 Techniczne sposoby ochrony przeciwpowodziowe są kosztowne, zawodne i negatywnie wpływają  na środowisko.
 Zrównoważone metody nie wykluczają stosowania technicznych  środków ochrony zwłaszcza na terenach zalewowych już zagospodarowanych..

Brak komentarzy: