poniedziałek, 21 lutego 2011

Dziedzictwo Narodowe - bezcenne!

Ostatnio zrobiło się głośno o tym , że  Dyrekcje Parków Narodowych
otrzymały  z resortu środowiska dość zadziwiające polecenie :
oszacowania wartości  zajmowanych  przez nie terenów.
W jaki sposób ocenić wartość Giewontu, Morskiego Oka ,  Tatrzańskiego Parku Narodowego ,
Maczugi Herkulesa  czy choćby  " zwykłego lasu  "?

 Czy rzeczoznawcy mają wycenić wartość dziedzictwa narodowego , 
urzekającą  wartość krajobrazu , dziką  przyrodę , wartość zwierząt tam przebywających 
czy  tylko wartość gruntu???
Czy ta wiedza pomoże rozwiązać problemy z którymi borykają się  dyrekcje parków?
Czy   wycena  wpłynie na podwyższenie wartości tych dóbr ? 
Czy odwiedzając te miejsca będziemy podziwiać piękniejsze, bo warte ...xxx zł  miejsca i widoki?
 Czy dzięki temu poprawi się los zwierząt ?
 Czy będą to tylko  grube pieniądze  wydane  na ekspertyzy i ekspertów.

środa, 16 lutego 2011

Dbajmy o naszą PLANETĘ

Coraz większy stopień zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby
zmusza nas do przemyśleń .
Każdy z nas może wpłynąć na ochronę środowiska, dbając w swoim otoczeniu o przyrodę.
Coraz więcej ludzi zwraca uwagę na prawidłowe zachowania przyjazne dla środowiska,
część osób robi to z potrzeby serca i rozumu, niektórzy chcą być na topie.
Apele ze strony ekologów i akcje edukacyjne powoli uświadamiają nam potrzebę zmiany naszych nawyków .
Zauważcie , że społeczeństwo na skutek edukacji ekologicznej , z łatwością
zamieniło torby foliowe na siatki wielorazowego użytku,
dzięki temu mniej "foliowych kwiatów" było na drzewach.
Niestety powoli bum mija, idąc na zakupy zapominają o siatkach i kupują jednorazowe opakowania .

Często bezmyślnie lub w ramach oszczędności gospodarstwa domowe odprowadzają
( pod osłoną nocy) ścieki z domowych szamb do rzeki, wywożą śmieci do lasu
lub pozostawiają w rowach. Najbliższe środowisko toleruje takie wyczyny
pobłażając i dając im ciche przyzwolenie na takie postępowanie.

Wypalanie traw jest też często akceptowane przez sąsiadów, a przecież
powoduje to degradacje ekosystemu przyrodniczego, straty we florze i faunie,
jak również niejednokrotnie śmierć zwierząt w płomieniach.

Bardzo ważnym elementem jest kształtowanie świadomości ekologicznej
wśród społeczeństwa, a szczególnie wśród rolników, dzieci i młodzieży,
poprzez wprowadzanie do programów szkół wszystkich szczebli
tematyki z zakresu ochrony środowiska .

Również segregacja śmieci jest jedną z podstawowych metod naszego wpływy na środowisko.
Na wysypiska trafiają odpady, nadające się do recyklingu .
Ważna jest redukcja masy opakowań i zastępowanie opakowań
jednorazowych - biodegradowalnym .

Nauczmy się segregować odpady .
Przygotuj 4 pojemniki na odpadki organiczne, metal, szkło i plastik .
Makulaturę odkładaj oddzielnie.
Butelki plastikowe, puszki metalowe umyj i zgniataj ,
by zajmowały jak najmniej miejsca .

Używaj toreb materiałowych , wielorazowych.
Koniecznie weź siatkę idąc na zakupy !

Zużyte baterie odnoś do punktów zajmujących się ich zbiórką .

Jeśli masz ogródek, zrób kompostownik na odpady organiczne,
zaoszczędzisz na wywozie śmieci i użyźnisz działeczkę.

Oszczędzaj energię i wodę .
Wyłączaj każdą niepotrzebną żarówkę, nie zostawiaj na czuwaniu odbiorników
a zwłaszcza ładowarek.
Zakręcaj wodę podczas mycia zębów, przykrywaj garnki podczas gotowania.

Dbajmy o naszą PLANETĘ - INNEJ nie mamy !!!

Bądź przyjazny dla środowiska !

środa, 9 lutego 2011

Rolnictwo ekologiczne


Rolnictwo ekologiczne to system produkcji rolnej metodami ekologicznymi
opartej na wykorzystaniu naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie.
Jest to sposób gospodarowania, wykorzystujący możliwości przyrody,
zapewniający stałą żyzność gleb i zdrowotność zwierzyn i roślin.
To system uprawy rolnej , który dostarcza zdrową, świeżą i smaczną żywność.
Rolnictwo ekologiczne promuje zrównoważony system gospodarowania
względem upraw rolniczych, warzywnych, sadowniczych, zielarskich
oraz trwałych użytków zielonych.
Rolnictwo ekologiczne rygorystycznie zabrania bądź ogranicza stosowanie syntetycznych nawozów, pestycydów, herbicydów, zapraw nasiennych,sztucznych koncentratów, pasz przemysłowych ,nasion genetycznie modyfikowanych ( GMO) jak również hormonów wzrostu i antybiotyków dla zwierząt, oraz promieni jonizujących.

W wielu regionach Polski produkcja rolna w małych gospodarstwach
( ze względu na trudne warunki) jest bliska ekologicznej, dlatego
konieczna jest ( szczególnie w tych rejonach ) potrzeba edukacji ekologicznej
i pomocy finansowej a także umożliwienie zbytu produktów naturalnych,
by rozwijać tu produkcję ekologiczną .

Pomimo dynamicznego wzrostu systemu dotacji unijnych
i regulacji prawnych produkcji ekologicznych, skala produkcji ekologicznej
w Polsce w porównaniu z innymi państwami Europy jest niewielka.

Działania stosowane przez rolników w celu utrzymania
dobrej kondycji gleby i poprawę jej struktury :
- zamiast nawozów sztucznych stosuje się nawozy organiczne
i naturalne nawozy mineralne, w celu poprawy struktury gleby
i by zapobiegać jej erozji
- stosuje się w nim preparaty biologiczne oraz naturalne metody
ochrony roślin, nie stosuje się pestycydów
-w celu podwyższenia biologicznej aktywności i żyzności gleby
uwzględnia się urozmaicony i odpowiednio dobrany płodozmian
- materiał siewny i sadzeniowy musi być otrzymywany zgodnie
z zasadami rolnictwa ekologicznego
- dobór gatunków odmian roślin i ras zwierząt jest dokonywany
w oparciu o populacje, rasy i odmiany miejscowe z uwzględnieniem
ich odporności na choroby
- uprawa roślin z przeznaczeniem na przyoranie, przywrócenie upraw
roślin o dużym potencjale próchniczo-twórczym np. roślin motylkowych,
chroniących glebę przed erozją .
- przyorywanie słomy, które służy gromadzeniu się glebowej substancji
organicznej, zapobiega stratom azotu mineralnego z gleby
w procesie wymywania do wód.
- zakładanie zadrzewień śródpolnych w celu zapobiegania erozji gleby
i utracie składników pokarmowych.

Rolnictwo ekologiczne przyczynia się do zwiększenia udziału pożytecznych
organizmów w glebie, co sprzyja utrzymaniu zdrowotności roślin i zwierząt,
a w efekcie ma wpływ na zdrowie konsumentów .
Ekologiczne rolnictwo to nie moda ,lecz powrót człowieka do symbiozy z przyrodą .
Wzrost rozwoju rolnictwa ekologicznego jest wynikiem wzrostu
zapotrzebowania społeczeństwa na produkty ekologiczne, jego świadomy wybór
zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania się .


niedziela, 6 lutego 2011

Oddajmy rzekom przestrzeń !

Rzeki walczą o swoje dawne miejsce.

Katastrofalne powodzie nawiedzające Europę w ostatnich latach pokazały bezradność tradycyjnych metod ochrony
przeciwpowodziowej wobec potęgi wodnego żywiołu.
Nieskuteczność i zawodność technicznych środków ochrony przed powodzią , zmieniły pogląd na ten temat w wielu państwach.

 Po ostatnich klęskach powodzi zarysowały się przeciwstawne koncepcje.
Zwolennicy strategii hydrotechnicznej opowiadają się za dalszą regulacją rzek , rozbudową wałów i budowa wielkich zbiorników retencyjnych.
Zwolennicy metod koncepcji zrównoważonej za najcenniejsze uważają przeprowadzenie działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej z koniecznym uwzględnieniem zachowania walorów przyrodniczych dolin rzecznych i i ograniczeniem rozwoju budownictwa na terenach objętych zasięgiem wód powodziowych.
Stratedzy od powodzi w Europie doszli do wniosków że należy renaturyzować tam rzeki przywracając tereny zalewowe i meandrujące koryta. Priorytetem działań ochrony przeciwpowodziowej jest ochrona życia ludzkiego, wybór strategii musi jednak uwzględniać wartość środowiska przyrodniczego. Druga koncepcja zyskała szczególną akceptacją w krajach wysokorozwiniętych np. Niemcy , Francja.
Są to metody bardzo kosztowne ale dają efekt bezpieczeństwa.
Niestety w Polsce powodzie utrwaliły mit skuteczności zabiegów hydrotechnicznych.
Drugą koncepcje popierają głównie organizacje ekologiczne i nieliczni przedstawiciele nauki.

Nowoczesna ochrona przeciwpowodziowa, oprócz zwiększonej skuteczności musi uwzględnić potrzebę ochrony ekosystemów rzecznych. W dolinach rzecznych występuje wiele cennych, rzadkich, ginących i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i ptaków. To właśnie tu w świecie zdominowanym przez człowieka , doliny rzeczne są często jedynymi, naturalnymi miejscami ich występowania . Rzeki nadal pełnią podstawową funkcje w zachowaniu bioróżnorodności naszego kraju. Lasy łęgowe rosnące w dolinach rzecznych są najbogatszym w gatunki roślin i zwierząt środowiskiem leśnym, (odznaczającym się najwyższym bogactwem gatunków ptaków.)Doliny rzeczne są często ostatnim miejscem występowania wielu płazów, gadów i owadów, nierozerwalnie związanych ze środowiskiem wodnym (zwłaszcza płazy potrzebują do rozmnażania płytkich rozlewisk i mokradeł ).
Na wielkość i różnorodność populacji ptaków i płazów wpływa naturalność koryta rzecznego a także różnorodność terenów zalewowych : wilgotnych łąk, mokradeł, bagien, turzycowisk,lasów i zarośli łęgowych, tak bardzo redukowanych powierzchniowo przez człowieka .

Doliny rzeczne to najcenniejsze ekosystemy . Również starorzecza (przyrzeczne zbiorniki powstałe w wyniku odcięcia zakola rzeki od jej głównego koryta) są zamieszkałe przez liczne gatunki roślin i zwierząt. Rzeki i doliny rzeczne stanowią " korytarze życia" zwane też "korytarzami ekologicznymi". Są to fragmenty środowiska o strukturze pasowej , które umożliwiają nieskrępowaną migrację różnych gatunków: ssaków, ptaków, płazów, gadów, owadów, ryb a także roślin.Są to często dla nich jedyne, naturalne miejsca występowania w zdominowanym przez człowieka krajobrazie .
Rzekom wydzielono miejsca, znacznie mniej niż one wcześniej zajmowały. Dawniej w dorzeczu znajdowały się mokradła, łąki, rzeki miały zakola, w dolinach rosły lasy łęgowe.

W ostatnich stu latach większość rzek została przekształcona przez człowieka .
Największym zagrożeniem dla rzek to ich prostowanie, betonowanie brzegów,
zanieczyszczenie, kłusownictwo.
Pomimo rozwoju technik oczyszczania do rzek nadal trafiają ścieki z gospodarstw domowych, ogródków działkowych, małych przedsiębiorstw i dużych zakładów przemysłowych.
Nad brzegami powstają kolejne wysypiska śmieci, porywane przez wezbraną wodę.
Wyprostowano i pogłębiono rzeki, usypywano wargi brzegowe, często z ziemi pochodzącej z dna i brzegów rzeki, usunięto wysepki na rzekach, wycinano nabrzeżną roślinność. W miejscach pięknych i kolorowych łąk powstały przesuszone pola uprawne. W wyniku budowy wałów wznoszonych często zbyt blisko rzeki odcięte zostały tereny znajdujące się na zawalu będące zbiorowiskiem roślin rosnących na podmokłych terenach.Tereny te są przesuszane i szybko stepowieją .
Wały ochronne często wysypywane są z odpadów przemysłowych , bądź z odpadów towarzyszącym wydobyciu węgla. Takie obwałowywania powodują zakwaszanie wód i terenów przyległych oraz zanieczyszczenie ich metalami ciężkimi, prowadząc do całkowitej degradacji ekosystemów terenów wodnych i nabrzeżnych.
Przekształcone rzeki powodują rozregulowanie wód gruntowych wzdłuż rzeki.A to z kolei przyczynia się do degradacji łąk i obniżania ich wartości dla rolnictwa i podsuszanie pól.

Woda zbierająca się w wyniku obfitych deszczy i lub topnienia śniegu spływa w doliny i wypełnia koryta rzek. Jeżeli wody jest więcej nie mieści się w korycie i zgodnie z prawem fizycznym rozlewa się na okoliczne tereny. Uregulowane koryta rzek mają przekrój zbliżony do rynny i są w stanie pomieścić ograniczoną ilość wody. Nawet po krótkim okresie deszczy rzeka gwałtownie przybiera i wylewa na okoliczne pola i tereny zabudowane.
W okresie suszy pola są natomiast przesuszane ponieważ wały ochronne i wybetonowane brzegi skutecznie oddzielają je od wody a rozregulowane wody gruntowe nie spełniają swych zadań.
Straty bywają powiększone poprzez zmniejszanie terenów zalewowych,nadmierne zbliżanie budownictwa do rzek, budowanie wałów zbyt blisko brzegów rzeki.

Wezbrane rzeki, walczące o swoją przestrzeń są olbrzymim problemem
dla twórcy tych zmian - człowieka .
Błędne jest przekonanie , że rzekę można wtłoczyć w jej koryto
i jej wąskie międzywale.
Nie zabierajmy rzekom należnej im przestrzeni!środa, 2 lutego 2011

Śmieci, śmieci, śmieci...

Bliżej do lasu …niż do kontenera?

Kretonowe sukienki, lniane obrusy, papierowe torebki, papier do pakowanie,
szklane butelki na mleko ….powoli te produkty naturalne zastępowano produktami sztucznymi.

Nowoczesność… nylon, stylon, plastik, aluminium, baterie, smary,
olej samochodowy, nowoczesny sprzęt AGD,
                                                     nowoczesne  samochody…
                       a to wszystko trafia na wysypisko.

Wysypiska śmieci zasypywane są tysiącami ton opakowań foliowych,
puszek, częściami maszyn i elementami konstrukcji.

W nowoczesnym świecie gospodarowanie odpadami jest częścią prac
gospodarki komunalnej. Podstawowe jej zadanie to utrzymanie czystości
i porządku oraz zabezpieczenie warunków sanitarnych i bytowych,
ochrona środowiska a także oszczędne gospodarowanie surowcami i zasobami naturalnymi.

Gospodarka odpadami to przede wszystkim gromadzenie, sortowanie,
kompostowanie, recykling i utylizacja .

Przyjmuje się , że przeciętne gospodarstwo domowe produkuje rocznie
jedną tonę odpadów. Dlatego w gospodarce odpadami bardzo ważny element
stanowi pojedynczy człowiek.

Odpowiednie służby dbają o wyposażenie w kontenery do segregacji.

Nie tylko na osiedlach w miastach , również na wsiach pojawiły się kontenery na śmieci .

W sklepach znajdują się punkty zbiórki zużytych baterii .

A jednak nadal ktoś wywozi worki śmieci do lasu...

Ktoś zaśmieca lasy i okolice jezior plastikowymi opakowaniami po jogurtach i kefirach.

Ktoś zostawia plastikowe butelki po napojach, papierki po smacznych cukierkach,
puszki po piwie, po konserwach .

Naszemu społeczeństwu nadal brakuje odpowiedniej świadomości ekologicznej.

Jaki procent społeczeństwa segreguje odpady?

A jeśli my sami nie angażujemy się w ochronę środowiska naturalnego,

kto nauczy nasze dzieci ochrony przyrody, segregacji śmieci ?

Kto pobudzi w nich świadomość ekologiczną ?

Z kogo wezmą przykład przebywając na łonie przyrody?

Dzieci są dobrymi obserwatorami i naśladowcami .


Zmieńmy swoje przyzwyczajenia, może to wpłynąć

na zmniejszenie ilości śmieci .