niedziela, 9 stycznia 2011

Wpływ człowieka na środowisko


Środowisko w którym żyjemy, czyli nasze pożywienie, woda i powietrze

w znaczącym stopniu wpływa na stan chemiczny naszego organizmu .

I vice - versa ;
Działalność człowieka ma olbrzymi wpływ na stan otaczającego go środowiska .


Emisje i ścieki przemysłowe zanieczyszczają glebę, wody powierzchniowe

i gruntowe oraz powietrze .

Największe zmiany w chemicznym składzie gleb zachodzą na ogół

w najbliższym sąsiedztwie emitorów, jednak niejednokrotnie zasięg

wpływu emisji przemysłowych przekracza odległość 50 km .

Rodzaj przemysłu i związany z nim cykl technologiczny decyduje o stopniu

zagrożenia jak również o występowaniu pierwiastków chemicznych w środowisku .

W rejonach objętych emisją przemysłu hutniczego, metalurgicznego,

chemicznego i elektrowni węglowych gleby są zanieczyszczone głównie

związkami siarki ( najczęściej tlenkami siarki ) jak również innymi

pierwiastkami śladowymi jak :

As ,B , Ba , Br, Cd, Cu , Cr, F, Fe , Hg , Ni , Pb , Se, Sn , Zn ,

Odpady związków siarki, razem z metalami zwiększa skażenie

i toksyczność w glebie . Zanieczyszczenia te powodują silne zakwaszenie

gleby a w konsekwencji degradację gleby, działają szkodliwie na wegetację

roślin i często doprowadzają do zniszczenia mineralnego kompleksu

sorpcyjnego, czyli do rozkładu struktur minerałów krzemionkowych .


Duże ryzyko skażenia gleb i wód gruntowych pierwiastkami śladowymi

( Cd , Zn , Ni , i Pb) następuje w wyniku wykorzystania przez rolnictwo

ścieków komunalnych i odpadów przemysłowych do nawożenia lub

wapnowania gleby .

Każde wprowadzenie do gleb nadmiernych ilości składników wywołuje

długotrwałe a często nawet nieodwracalne zmiany ich składu chemicznego .

Nawożenie ściekami i odpadami, zamiast korzyści daje ujemny wpływ

na żyzność gleb, na jakość wód gruntowych i powierzchniowych

a także na wartość odżywczą i paszową roślin .

Dlatego też stosowanie tego typu odpadów wymaga stałej kontroli ilości

i proporcji składników szkodliwych w tym również pierwiastków śladowych.
.

1 komentarz:

Hale rolnicze pisze...

Musimy dbać o nasze środowisko, bo jak nie my, to kto?