piątek, 30 września 2016

Skierbieszowski Park Krajobrazowy.

Skierbieszowski Park Krajobrazowy położony jest na  Wyżynie Lubelskiej na obszarze Działów Grabowieckich. Zajmuje powierzchnię 35 488 ha.  Położony jest na terenie gmin: Skierbieszów, Izbica, Kraśniczyn, Krasnystaw, Grabowiec, Miączyn, Sitno, Stary Zamość.
 Park został utworzony w 1995roku, celem ochrony  jednego z najciekawszych pod względem krajobrazowym regionów wschodniej Polski.
 Przeważa tu krajobraz wyżynny, czasami posiadający cechy krajobrazu podgórskiego.
Teren  falisto-pagórkowaty z systemem głębokich wąwozów pokrytych warstwą lessową,  rozdzielony jest  dwiema szerokimi dolinami dopływów Wieprza: rzek Wolicy i Wojsławki. W dolinie Wolicy w okolicy Stryjowa i Orłowa znajduje się zespół stawów rybnych.

Na terenie  Parku jest pięć rezerwatów przyrody: Broczówka, Łaziska, Pańska Dolina, Sulmice,
  Głęboka Dolina, Zabytów, kilka użytków ekologicznych, które obejmują m.in. jezioro koło Kraśniczyna, systemy wąwozów pod Anielpolem i Brzezinami oraz kilkanaście pomników przyrody z których większość to okazałe drzewa i ich zgrupowania.

Lasy stanowią ok.20 % powierzchni parku, Dominują tu lasy grądowe z przewagą buka,  poza tym występuje  tu grab, lipa, wiąz, jawor i sosna.  Zbocza wzgórz porastają  dęby świetliste a w wąwozach – wilgotne grądy i łęgi z udziałem jesionu, olchy, klonu i jawora.
Na żyznym lessowym podłożu rozwija się  bogata i różnorodna szata roślinna,  występują tu rzadkie gatunki roślin - niektóre z ich umieszczone są w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.
W lasach  spotyka się liczne rzadkie gatunki górskie: paprotnik kolczysty, żywiec gruczołowaty, przetacznik górski, parzydło leśne i widłak wroniec, oraz  rzadkie gatunki roślin stepowych i ciepłolubnych: wiśnia karłowata, róża francuska i kosaciec bezlistny, a także zawilec wielokwiatowy, miłek wiosenny, żmijowiec czerwony, wężymord stepowy, ostrożeń pannoński, pszeniec różowy, drakiew żółta, traganek długokwiatowy, traganek duński, pluskwica europejska, oman wąskolistny, aster gawędka, powojnik prosty i lebiodka pospolita,  oraz storczyki: obuwik pospolity, gnieźnik leśny, podkolany biały i zielonkawy oraz kruszczyki błotny i krwisty
Na miedzach, poboczach, odsłoniętych zboczach wzgórz i wąwozów można spotkać kępy naparstnicy zwyczajnej. 

Każda pora roku przybiera  inną szatę i zachwyca nas swoim urokiem.
Wiosną drzewa wypuszczają pierwsze zielone listki a cały las pokrywa barwny kobierzec.
Wśród  soczystej zieleni widać niebieskie kępki przylaszczek, zwarte zielono-białe  łany zawilca i zajęczego szczawiku,  a miejscami wyniosłą kokoryczkę. Zbocza wąwozów  porośnie są pachnącymi fiołkami, żółtymi kaczeńcami i miodunką.
Latem wzgórza pola przeplatają się łanami zbóż, rzepaku i kukurydzy, a lasy są miejscem  dającym ochłodę i ukojenie, gdzie  można zbierać grzyby, poziomki i maliny.
Jesień mieni się złotem, brązem i purpurą liści, przeplataną pomarańczowo- czerwonymi jagodami jarzębiny i owocami głogu i dzikiej róży.
Zimą całość pokrywa biel a oszronione stuletnie drzewa przybierają magiczną i majestatyczną postać.

Na terenie Parku występują  nieliczne gatunki zasiedlające lasy: orlika krzykliwego, puszczyka uralskiego, dzięcioła średniego oraz muchołówki małą i białoszyją.  Łaki i pola zamieszkiwane są przez: błotniaka stawowego, czajkę, derkacza, rycyka. Zakrzewienia śródpolne chętnie zasiedlają dziwonie i gąsiorki, a w płytkim zagłębieniu w ziemi zakłada  gniazda przepiórka. W wysokiej zabudowie kościelnej możemy spotkać bardzo skrytą sowę – płomykówkę, a okolice  zbiorników  wodnych  są miejscem występowania: perkoza rdzawoszyjego, perkozka, rybitwy czarnej, bąka i brzęczki.
W rejonie Parku występują sarny, łosie, jelenie, dziki, lisy, borsuki, zające, kolorowe bażanty i bociany.

 Obok podziwiania niepowtarzalnych widoków możemy  zwiedzić  wiele cennych zabytków architektury. Należą do nich: późnorenesansowy kościół w Bończy, przebudowany ze zboru kalwińskiego, kościoły w Skierbieszowie, Orłowie Murowanym  i Surhowie, otoczone parkami zespoły pałacowo-dworskie w Surhowie, Orłowie Murowanym, Stryjowie, Kalinówce i Łaziskach, park podworski w Hajownikach, zajazd w Kraśniczynie, karczma w Czajkach, zespół zabytkowych zabudowań we wsi Brzeziny oraz grodziska w Skierbieszowie i Orłowie Murowanym. 

Kościół św. Kajetana Orłów Murowany
Źródła Św. Jana


Walory krajobrazowe, powietrze pachnące świeżością i chęć zwiedzenia zabytków zachęca do wycieczek rowerowych i pieszych wędrówek. Przez teren parku wiodą trzy znakowane  szlaki piesze: „Szlak po Działach Grabowieckich”, „Szlak Ariański” oraz „Szlak Tadeusza Kościuszki”. 


Brak komentarzy: