sobota, 22 stycznia 2011

Rolnictwo zrównoważone


Człowiek zawsze w swych dziejach chciał zapanować nad przyrodą
i cały czas przekształcał ją, lecz dawniej jego wpływ na środowisko
nie był tak drastyczny jak dziś.
Dzisiejsza gospodarka rolna to aktywność ekonomiczna,
przetwarzająca zasoby naturalne na pożywienie i inne produkty,
niezbędne dla zaspokajania potrzeb ludzkości.
Intensywne metody gospodarki rolnej prowadzą do nasilenia erozji gleby,
zanieczyszczenia wód lub naruszenie jej zasobów, skażenie powietrza,
zmniejszenie bioróżnorodności i ujednolicenie krajobrazu..
Wśród rolników popularne jest stosowanie odmian powstałych przy
użyciu inżynierii genetycznej(GMO) i hybryd czyli odmiany
odpornej i dającej wysokie plony powstałej z krzyżówek dwu lub więcej odmian.
Również w świecie hodowli "poprawia się" poszczególne cechy danej rasy
tworząc krzyżówki tradycyjnych ras.
Spadek hodowli bydła spowodował zaniedbanie lub zaniechanie
użytkowania łąk i pastwisk, które powoli przekształcają się
w tereny zadrzewione.

Wprowadzanie monokulturowych upraw na dużych powierzchniach
i powiększanie pól uprawnych, przyczynia się do likwidacji cennych
użytków przyrodniczych zaniku tradycyjnych odmian roślin i ras zwierząt.
Bardzo ważne jest uświadomienie rolnikom, że na terenie swojego
gospodarstwa mogą skutecznie chronić przyrodę prowadząc gospodarstwo
w sposób ekologiczny.

Promocja systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla środowiska,
ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców wsi,
Właściwe użytkowanie gleb i ochrona wód ma na celu zachowanie
piękna przyrody i krajobrazu wsi, zachowanie różnorodności biologicznej
siedlisk pół-naturalnych, zachowanie starych ras zwierząt i odmian roślin uprawnych.

Przykłady prostych rozwiązań mających wpływ na poprawę
ochrony bioróżnorodności w otoczeniu :

Koszenie łąk rozpoczynać od jej środka kończąc na obrzeżach,
wtedy zwierzęta i ptaki mają możliwość ucieczki.
Ta metoda zapobiega ich zabijaniu, bądź okaleczaniu poprzez narzędzia tnące.

Umożliwić by ptaki ( jaskółki, nietoperze ) mogły z łatwością
dostać się do budynków ( obór, stodół), by móc tam zagnieździć się.

Budować wodopoje w miejscach gdzie pastwiska mają bezpośredni dostęp
do rzeki lub strumienia i stawiać płoty by nie dopuścić zwierząt
inwentarskich do brzegu. Zapobiega to niszczeniu nabrzeży,
chroni faunę i florę a także zapobiega zanieczyszczeniu wody.

Nad brzegami rzek tworzyć pasy trawiaste, gdzie będzie rozwijać się
roślinność lubiąca tereny podmokle, w których znajdzie schronienie
ptactwo wodne.
Unikać systematycznego niszczenia roślin przez herbicydy.
Zachować obszary zadrzewione i pasy roślinności śródpolnej.
Unikać nadmiernego wzbogacania gleby nawozami sztucznymi, stosować
uprawę roślin o dużym potencjale próchniczo-twórczym przeznaczonych
na przyoranie, które będą chroniły glebę przed degradacją.
Stosować i przestrzegać doboru i następstwa w płodozmianie.

Rozwój rolnictwa powinien mieć charakter zrównoważony, musi zaspokajać
potrzeby współcześnie żyjących ludzi, ale również zapewnić możliwość
życia i rozwoju przyszłych pokoleń. Na obecnym etapie rozwoju
technologii konieczne jest poszanowanie praw rządzącym biosferą.
Nieuwzględnienie kruchości środowiska w działalności związanej
z gospodarką rolną może spowodować pogorszenie zasobów naturalnych:
gleby, wody i powietrza.

2 komentarze:

Daniel Detal pisze...

Odpowiednio chronione środowisko będzie, gdy zapewnimy mu odpowiednie zbiorniki na gnojowice

Adrian Pawlak pisze...

Oczywiście że wszelkie procesy w rolnictwie muszą być zrównoważone. Mi bardzo pomaga przy uprawianiu zboża środek https://www.syngenta.pl/uprawy/zboza/axial-50-ec który w bardzo skuteczny sposób zwalcza miotłę zbożową. Już nie raz miałem z nią do czynienia więc teraz wiem jak bardzo szybko mogę temu zaradzić.