czwartek, 6 stycznia 2011

Wpływ środowiska na człowieka

   Środowisko naturalne w którym żyjemy ma znaczący wpływ na skład
chemiczny organizmu człowieka.
Człowiek jako żywy organizm jest integralną częścią biosfery.

Ponad 98% masy żywej materii stanowią pierwiastki szczególnie
ruchliwe w warunkach biosfery, są to: O, C , H i N,
tworzące związki gazowe lub połączenia łatwo rozpuszczalne w wodzie.
W budowie żywej materii uczestniczy również Ca, K, Na,
S, Mg, P, Cl i inne, ale ich rola jest podrzędna.
Źródłem pierwiastków dla organizmów żywych są zewnętrzne sfery Ziemi.
Skład pierwiastków głównych i podrzędnych w litosferze,
hydrosferze i w atmosferze jest zróżnicowany.
Glin, krzem i żelazo będące podstawowym składnikiem skorupy
ziemskiej, w żywych organizmach są pierwiastkami śladowymi.


W udziale pierwiastków chemicznych (podrzędnych i śladowych)
w budowie organizmów decyduje wiele różnych czynników,
ściśle ze sobą powiązanych.

Organizmy żywe zajmujące wyższą pozycje w systematyce gatunków
pobierają składniki mineralne z otaczającego środowiska bardziej
wybiorczo niż organizmy niższego rzędu.


W biosferze biogeniczna migracja pierwiastków chemicznych łączy elementy różnego rodzaju
migracji : mechanicznej, wodnej, atmosferycznej i koloidalnej a także stanowi o wędrówce składników mineralnych w wyniku procesów syntezy, ruchu materii żywej i rozkładu substancji organicznej .


Cykle biogeochemiczne określają drogi miej lub bardziej zamkniętego obiegu poszczególnych składników jak wody, węgla, tlenu, azotu, siarki , fosforu
oraz innych pierwiastków w tym również śladowych ważnych dla życia organizmów .

Wszystkie pierwiastki, zwłaszcza metaliczne eksploatowane przez człowieka
i stosowane w dalszych cyklach produkcyjnych w przemyśle,
przechodzą przez różne ekosystemy i łańcuch troficzny .
Substancje te wprowadzone do środowiska podlegają akumulacji
biologicznej i są spożywane przez człowieka w różnych produktach roślinnych i zwierzęcych .
Istnieją bariery biologiczne chroniące żywe organizmy
przed nadmiernym stężeniem pierwiastków chemicznych .

Działanie barier biologicznych jest jednak ograniczona i przy ich osłabieniu
( np. chorobą, stresem ) następuje nagromadzenie toksyn
w miękiszowych narządach człowieka, bądź w tkankach twardych lub skórnych .


Pierwiastki toksyczne przedostają się z zakażonego środowiska
wodnego (Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Sr), z gleby: ( Cd , Zn , B , Sn , Cs , Rb )
i powietrza poprzez przewód pokarmowy, oddechowy przez skórę,
przenikają przez barierę biologiczną krew - mózg
i poprzez łożysko do zarodka .

Brak komentarzy: