piątek, 25 marca 2011

Klęska żywiołowa - definicja

Ustawa  z dnia 18  kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz.U.02.62.558) wprowadza pojęcie :

Klęska żywiołowa  jest to  katastrofa naturalna lub awaria techniczna , której skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mienia w wielkich rozmiarach albo środowisku naturalnemu  na znacznych obszarach, a pomoc  i ochrona mogą  być skutecznie  podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, przy współdziałaniu różnych organów i  instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem.

  Katastrofę naturalną  definiuje w/w ustawa  jako zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, usuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i innych zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin, lub zwierząt albo też działanie innego żywiołu.

Brak komentarzy: