wtorek, 1 marca 2011

Korytarz ekologiczny.


 " Korytarze życia"
zwane też "korytarzami ekologicznymi"
są to fragmenty środowiska  o strukturze pasowej,
 które umożliwiają nieskrępowaną migrację
 różnych gatunków i genów : ssaków, ptaków,
 płazów, gadów, owadów, ryb a także
 roślin i grzybów.
Są to często dla nich jedyne, naturalne miejsca
 występowania w zdominowanym
przez człowieka krajobrazie .

  Korytarze ekologiczne , migracyjne  to pasy dzikiej roślinności wzdłuż dolin rzecznych,lasów, dróg , tereny podmokłe i zakrzaczone, nie uprawiane pola,
dające zwierzętom schronienie , pokarm i możność przeżycia w jak najbardziej możliwych warunkach naturalnych oraz są swoistym szlakiem komunikacyjnym dla wielu gatunków roślin i zwierząt.
 Tereny te są zamieszkałe przez tzw. gatunki kluczowe, które to  decydują
o stopniu naturalności danego obszaru i są najważniejsze dla prawidłowego
funkcjonowania biocenozy.
W Polsce jest wiele cennych obszarów (zwłaszcza dolin rzecznych) dobrze
pełniących funkcje korytarzy ekologicznych .
  Korytarze życia  spełniają swoją funkcję gdy są drożne w całej swej długości ,
pozbawione barier ekologicznych, ( są to czynniki ekologiczne uniemożliwiające roślinom i zwierzętom zasiedlanie obszarów poza ich zasięgiem naturalnym, mogą to być rzeki , morza
lub łańcuchy górskie  ) i barier stworzonych  przez człowieka (drogi , zwłaszcza te o silnym natężeniu ruchu, miasta lub zapory na rzece, długie odcinki ogrodzeń).
 W związku z  ingerencją człowieka w środowisko każdego roku na drogach giną dziesiątki tysięcy żywych istot, zarówno małe ślimaki,  żaby,  wiewiórki, lisy,  jeże jak i duże dziki, sarny i jelenie, często są to kolizje niebezpieczne również  dla ludzi..
Korytarze ekologiczne to naturalne szlaki komunikacyjne dla zwierząt. i roślin.

Brak komentarzy: