środa, 9 marca 2011

Zapobiec powodziom

Zdjęcia  użyczono za zgodą  autorów witryny  http://krev.bnx.pl/news.php
Naturalna dolina rzeczna to jedno z najcenniejszych obszarów przyrodniczych i jeden  z najlepszych,  najważniejszych korytarzy  ekologicznych.
Naturalna dolina to nieuregulowana , meandrująca rzeka
o zróżnicowanej głębokości,  posiadająca piaszczyste łachy
i wysepki, skarpy o różnym nachyleniu, dolina  wypełniona mozaiką różnorodnych ekosystemów, że starorzeczami, mokradłami i lasami łęgowymi.
 W wyniku obfitych deszczy lub  topnienia śniegu rzeki przybierają, tak było zawsze, ale rozmiar strat jest wynikiem nieprawidłowej gospodarki człowieka.To człowiek od wieków  "ujarzmiał "  wodę ,
by tym sposobem zdobyć przestrzeń życiową. Wraz z  rozwojem nauki  wykształciły się
różne sposoby "zdobywania " obszarów pod zabudowę a także systemy ochrony przed powodzią.
Najczęściej popełnianym błędem w historii  ochrony przeciwpowodziowej  było przekonanie że  rzeki  niejednokrotnie płynące wieloma korytami  można wtłoczyć  w jedno koryto i jego wąskie międzywale,
nie pozwalając jej na rozlewanie się po dolinie. W tym celu  prostowano rzeki, odcinano meandry
i starorzecza, wycinano lasy łęgowe, betonowano  brzegi, budowano wały blisko koryt rzek.
 W efekcie wyrządzano olbrzymie straty w ekosystemach rzecznych i nadrzeczach, nie zmniejszając ryzyka wystąpienia katastrofy powodziowej.

Na terenach , gdzie jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie pozwalano się budować - był to teren zalewowy , obecnie  w pobliżu dolin rzecznych zlokalizowano zabudowę . 
Nawet tereny leżące w depresji  w stosunku do rzeki traktowane są jako bezpieczne tereny budowlane.
Najwyraźniej planiści i stratedzy zapomnieli, że  naturalną cechą rzek jest  okresowe występowanie  wielkich wód na tereny zalewowe.
Tradycyjny system ochrony przeciwpowodziowej  polegający na zwiększeniu odpływu z zagrożonego
terenu, zwiększa zagrożenie powodziowe na niżej położonych odcinkach rzeki i na jej dopływach. Zwiększenie prędkości przepływu powoduje, że obwałowania  w czasie katastrofy,
pod naciskiem fali zostają często przerwane.    

Tradycyjne metody hydrotechniczne uwidoczniły bezradność stosowanych
technicznych środków ochrony przeciwpowodziowej..
Ani uregulowane rzeki, ani olbrzymie zbiorniki retencyjne, ani potężne obwałowania rzek,
czy też wybetonowanie  koryt nie uchroniły terenów  przed powodzią .
Wybór rozwiązań działań przeciwpowodziowych musi opierać się na przesłankach ekonomicznych ,
w których to priorytetem powinno być życie ludzkie, nie mniej jednak musi uwzględniać wartość środowiska przyrodniczego.

 Czy można ograniczyć straty jakie niesie wodny żywioł przy zachowaniu walorów przyrodniczych?

Kompromisowym rozwiązaniem jest współpraca ekologów z hydrotechnikami  i wspólne poszukiwanie metod i sposobów , które mogą służyć jednocześnie ochronie przeciwpowodziowej
i ochronie przyrody,   to rozwiązania techniczne z jednoczesnym uwzględnieniem wartości środowiska naturalnego.
Tradycyjne środki techniczne są dopuszczalne wyłącznie w celu ochrony terenów zurbanizowanych
i obszary priorytetowej  ochrony zabytków. ograniczenie rozwoju budownictwa na terenach objętych zasięgiem wód powodziowych jest najbardziej skutecznym działaniem w zakresie minimalizacji szkód powodziowych, a przede wszystkim strat materialnych oraz życia ludzkiego.

Prawdopodobieństwo powodzi może znacząco zmniejszyć spowolnienie spływu wód
poprzez swobodne ukształtowanie linii brzegowej,  przywrócenie terenów zalewowych
poprzez odtworzenie wilgotnych łąk,  mokradeł, turzycowisk,  zachowanie lasów i zarośli łęgowych,
oraz odsunięcie wałów od koryt rzek.

Wdrożenie przyjaznej środowisku strategii ochrony przed powodzią  to:
-  zwiększenie rezerw powodziowych w sztucznych zbiornikach
-  ułatwianie przesiąkania wody deszczowej do gruntu, poprzez niepokrywanie go betonem, asfaltem
-  zakaz regulacji i  prostowania rzek
-  ochrona  i odtwarzanie mokradeł i terenów podmokłych, lasów łęgowych i starorzeczy
-  zwiększanie pojemności  dolin rzecznych, poprzez odsuwanie wałów od koryt
-  renaturyzację cieków wodnych
-  zniechęcanie do zabudowy terenów zalewowych
-  rygorystyczne przestrzeganie zakazu wypalania traw
-  likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zwłaszcza w pobliżu rzek

Lokalizacja budynków winna być w odległości od rzek większej niż ostanie największe zalane tereny
 Mapy terenów zalewowych  powinny być  sporządzone dla zasięgu wody co najmniej stu letniej powodzi, dla wyznaczenia stref zagrożenia.Na podstawie map  zasięgu wody, jej głębokości a nawet prędkości specjaliści są w stanie wyznaczyć strefę z całkowitym zakazem zabudowy i strefy ograniczonej budowy o specjalnych wymaganiach technicznych.

 Obowiązkowo należy  wyznaczyć obszary, na których  oddajemy rzekom przestrzeń . 

Należy pamiętać, że wykonywanie koniecznych prac w dolinach rzecznych może być prowadzone
w okresie poza lęgowym ptactwa czyli pomiędzy sierpniem a marcem.

Brak komentarzy: