sobota, 5 marca 2011

Małe Elektrownie Wodne


 W ostatnich latach niektóre rzeki , zwłaszcza na południu Polski ( Raba, Dunajec, Wisłoka, Wisłok i San )zostały zaatakowane  falą nowych projektów budowy małych elektrowni wodnych.
Przedsięwzięcie to jest reklamowane jako ekologiczne pozyskiwanie  "odnawialnej energii",
chroniące naturalne  zasoby i opłacalne pod względem ekonomiczno- społecznym.
MEW  to proekologiczny sposób uzyskiwania czystej energii, bez wyczerpywania surowców naturalnych..
Szacuje sie że w Polsce obecnie działa ok.700 takich elektrowni.
Dlaczego więc wędkarze i ekolodzy protestują,  nie zgadzając się z tą opinią. ?

Budowa MEW niesie poważne zagrożenie zniszczenia ekosystemu i korytarzy ekologicznych.,
a jest to naruszenie dyrektyw unijnych.
 Realizacja tych projektów całkowicie zmieniłaby charakter cieków wodnych i ich dolin.,
jak również  zmieniłaby  ich  walory  krajobrazowe i przyrodnicze.
Każda taka inwestycja związana jest z przegrodzeniem rzeki i spiętrzeniem jej, a to pociąga za sobą zniszczenie unikatowych ekosystemów, często na obszarach podlegających ochronie obszarowej,(  np. Natura 2000 tzw. Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków oraz Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk ) lub bezpośrednio do niej przylegające.
Prowadzi to do przerwania lub zaburzenia korytarzy ekologicznych,  zamula koryto,  pogarsza jakość i napowietrzenie wody,   kumuluje zanieczyszczenia odpadów toksycznych; a także dramatycznie zmniejsza atrakcyjność krajobrazowo -przyrodniczą unikatowych dolin rzecznych.
 Pojedyncze postawienie takiej przegrody stanowi przerwanie ciągłości korytarza ekologicznego i ogranicza migrację gatunków i genów, nawet jeśli jest ( o ile jest)  wyposażone w dobrze działającą  przepławkę . Natomiast postawienie kaskady złożonej z kilku takich progów, całkowicie zmienia charakter rzeki , przekształcając ją w kompleks stawów przepływowych powodując  naruszenie równowagi biologicznej rzeki i zubożenie ekosystemu wodnego: uniemożliwia odbywające się wędrówki unikatowej fauny kręgowej i bezkręgowej w obrębie wód słodkich, zanik gatunku ryb prądolubnych, zanik tarlisk.
Zanim zniszczymy ekosystem , musimy pamiętać , że  ewentualne odtworzenie pul genetycznych  w wielu wypadkach będzie bardzo trudne a często wręcz niemożliwe.
Dlatego przy projektowaniu i realizacji MEW należy koniecznie wziąć pod uwagę zarówno  potrzeby środowiska naturalnego jak i człowieka.
Budowę należy prowadzić z wielką wnikliwością, przyjąć koncepcję zrównoważonego rozwoju,  poprzedzoną dokładną, rzetelną oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko naturalne oraz możliwych sposobów zapobiegania ewentualnym negatywnym wpływom .
Potrzebne jest przeprowadzenie przez naukowców z różnych dziedzin pełnej analizy składu gatunkowego, roślin, kręgowców i bezkręgowców, sporządzenie listy gatunków chronionych i kluczowych dla danego ekosystemu.
 Należy wykonać ocenę drożności i ciągłości korytarza ekologicznego doliny rzeki  i zachować siedliska przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym.
Opracować  zakres działań minimalizujących wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze,
a w przypadku strat trwałych opracować projekt działań kompensujących.
Produkcja energii odnawialnej jest  godną  poparcia ideą ale nie zapominajmy, że przyroda to skarb, który musimy zachować dla przyszłych pokoleń!


Brak komentarzy: